Soc. lůž. změna na paliativní a covidová lůžka

Od 1. 12. 2013 Česká provincie kongregace Milosrdných sester svatého Vincence de Paul – Nemocnice Milosrdných sester zřídila sociální lůžka, zápisem do Registru sociálních služeb pod č. j. 7914578 v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. paragraf 52.

2020 přeměněna na paliativní a covidová lůžka

Poskytované služby sociální péče

 1. ubytování
 2. stravování
 3. úkony sociální péče
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • pomoc při zvládání běžných úkolů péče o vlastní osobu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutická činnost
  • akviziční činnost
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • dostupnost komerčních služeb
 4. zdravotní péče

Ubytování
2 elektrická polohovací lůžka s pasivní antidekubitní matrací, 2 noční stolky s nastavitelnou jídelní deskou, stůl, 2 židle, 2 skříně, věšák na svršky, televizní přívod, signalizace s možností poslechu rádia. K dispozici je společenská místnost s rehabilitačními prostory, knihovna. Ubytování zahrnuje také dodávky tepla, teplé a studené vody, el. energie, úklid, praní, drobné opravy ložního prádla.

Stravování
stravování zahrnuje tři hlavní jídla (snídani, oběd večeři) a dvě vedlejší jídla včetně nápojů.

Úkony sociální péče

 1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  • pomoc při úkonech osobní hygieny
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty na rukou
  • pomoc při používání WC
 2. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  • pomoc při oblékaní a svlékání včetně speciálních pomůcek
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
  • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změně poloh
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 3. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • podporu a pomoc při užívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podporu při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 4. sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností klienta podporujících jeho sociální začleňování
 5. aktivizační činnost: nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 6. pomoc pří uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 7. dostupnost komerčních služeb – kadeřnice, holička, denní tisk, nákupy, telefonovaní.

Úkony zdravotní péče
prostřednictvím zdravotnického zařízení a prostřednictvím zaměstnanců poskytovatele, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.

Výše úhrady
Úhradu za ubytování v částce 160,- Kč denně a úhradu za stravu v částce 140,- Kč denně. Uživatel je povinen uhradit za poskytování péče, ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona a to i v případě zpětně k datu přiznání příspěvku na péči.

Při nástupu je uživatel povinen předložit následující dokumenty:

  1. Rozhodnutí o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, je-li uživatel omezen ve způsobilosti nebo zbaven způsobilosti k právním úkonům. Na rozhodnutí musí být vyznačeno, kdy nabylo právní moci.
  2. Usnesení o ustanovení opatrovníka uživatele. Na rozhodnutí musí být vyznačeno, kdy nabylo právní moci.
  3. Rozhodnutí o přiznání důchodu (starobního, invalidního, částečného invalidního), pobírá-li uživatel důchod.
  4. Rodný list.
  5. Osvědčení o státním občanství, není-li státní občanství zjistitelné z jiných uživatelem předložených dokladů.
  6. Občanský průkaz, příp. jiný doklad, kterým je uživatel schopen prokázat svoji totožnost.
  7. Průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny.
  8. Průkaz ZTP/P.
  9. Posudek o zdravotním stavu, který není starší než tři měsíce.
  10. Další doklady, které jsou potřebné k posouzení schopnosti uživatele být příjemcem sociální služby, vyžádané poskytovatelem (příspěvek na péči).

Kontakty
zodpovědná vedoucí: s. Damiána, Mgr. Martina Tenčíková, damiana(@)nemomil.cz
sociální pracovnice: Hana Darebníková, socialka(@)nemomil.cz
vedoucí oddělení: Mgr. Jana Mouralová

Dokumenty ke stažení
žádost o poskytnutí sociální služby v NMS
seznam osobních věcí