Můžete volat přímo.

573 353 151 – MUDr Antonín Bařinka, ředite

573 353 164 – sr. Damiána, hlavní-vrchní sestra

573 353 160 – Hana Darebníková, Sociální sestra

573 353 165 – sr. Františka – Infekční ambulance

573 353 114 – 1. oddělení ošetřovna

573 353 124 – 2. oddělení ošetřovna

573 353 134 – 3. oddělení ošetřovna

573 353 144 – 4. oddělení ošetřovna

573 353 154 – 5. oddělení ošetřovna

 

BALÍČKY PRO PACIENTY

BALÍČKY PRO PACIENTY

 budou na recepci přijímány

od  7-15 hodin  pondělí – pátek

od 13 – 15 hodin sobota, neděle a svátky  

V uvedený čas vložte balíčky do boxů za vstupními dveřmi.

Nezvoňte na oddělení, pracovníci z oddělení nemohou tyto balíčky přebírat.

Zákaz návštěv

Vážení návštěvníci.

Vzhledem k epidemiologické situaci v souvislosti s šířením nákazy COVID 19 vyhlašuji

                                        Z Á K A Z   N Á V Š T Ě V !

Návštěvu lze povolit pouze ve výjimečných případech, viz nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR,

po předchozí domluvě s primářem či jeho zástupcem a to za určených podmínek.

Zákaz platí od 29. 9. 2020 včetně až do odvolání.

 

V Kroměříží 28. 9. 2020                            prim. MUDr. Atonín Bařinka

                                                                       ředitel NMS Kroměříž

 

Zprostředkování výplaty důchodů.

Sdělení ve věci zprostředkování výplaty důchodů ve zdravotnickém zařízení.

S platností od 1. 6. 2020, na základě ustanovení Občanského zákoníku, iniciovala  Česká pošta, s.p. Dohodu s Nemocnicí Milosrdných sester o podmínkách zprostředkování výplaty důchodů.

 

Česká pošta dle Zákona vyplácí důchod zdravotnickému zařízení

NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI PACIENTA NA TISKOPISU VYDANÉM ČESKOU POŠTOU.

 

Tiskopis obdrží pacient nebo osoba blízká v účtárně nemocnice. Vyplněný tiskopis, za nemocnici podepsaný zaměstnancem účtárny, předá žadatel na hlavní poště.

Dodatek k Provoznímu řádu NMS Kroměříž

Regulace návštěv pacientů od 25.5.2020

 • z důvodů pandemie COVID-19 jsou návštěvy pacientů v nemocnicích regulovány podle
  nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.5.2020
 • návštěvní doba v NMS Kroměříž je stanovena každý den od 13:00 do 16:00 hodin
 • 1 nemocného mohou navštívit v jeden den pouze 2 zdravé dospělé osoby
 • návštěvy dětí či mladistvých jsou povoleny pouze s povolením primáře či ošetřujícího lékaře
 • 1 návštěva nesmí přesahovat dobu 60 minut
 • navštěvující osoba je povinna dodržovat předepsaná protiepidemická opatření:
  • po celou dobu návštěvy musí mít nasazenu roušku na obličeji
  • při vstupu do prostor nemocnice je povinna provést desinfekci rukou, stejně tak při
   opuštění nemocnice
  • při vstupu do nemocnice je povinna nechat si změřit teplotu bezkontaktním
   teploměrem (zajistí pracovník NMS v recepci nemocnice)
  • po dobu návštěvy je povinna respektovat pokyny personálu nemocnice
  • před zahájením návštěvy je povinna vyplnit dotazník sloužící pro eventuelní
   epidemiologické šetření (zajistí pověřený pracovník NMS v recepci nemocnice)
  • po celou dobu pobytu v prostorách NMS musí respektovat dodržování bezpečné
   vzdálenosti od dalších osob minimálně 2 metry ( neplatí pro osoby blízké a žijící ve
   společné domácnosti)
  • tato opatření platí ve všech prostorách NMS včetně vestibulu a zahrady
 •  osobám, kterým bude opakovaně naměřena teplota >37,0 st C či vykazujícím příznaky
  respiračního onemocnění nebude návštěva povolena
 • v závažných případech může proběhnout návštěva i v jiném čase, ale pouze s povolením
  ředitele nemocnice či ošetřujícího lékaře příslušného oddělení
 • tento dodatek je platný do odvolání ředitelem, to je po dobu trvání pandemie COVID-19

V Kroměříži dne 21.5.2020

MUDr. Antonín Bařinka
ředitel NMS Kroměříž

!!! UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY A PACIENTY NMS !!!

Ve všech prostorách nemocnice včetně pokojů pacientů, společných prostor i zahrady je nutno
dodržovat předepsaná epidemiologická opatření:

 • povinnost nosit roušku na obličeji
 • zachovávat minimální vzdálenost 2 m od dalších osob (neplatí pro osoby blízké a žijící ve
  společné domácnosti)
 • při vstupu do nemocnice podstoupit změření tělesné teploty a provést dezinfekci rukou jak při vstupu do nemocnice tak při opuštění nemocnice

!!! UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY A PACIENTY NMS !!!

Poděkování.

Vážený pane řediteli. Před Velikonocemi jste nám telefonovali a zanedlouho jsme obdrželi „sýrovou pomlázku“ pro zaměstnance i pacienty naší nemocnice.

Vedení nemocnice si také touto formou dovoluje poděkovat a popřát, v tomto čase, hlavně zdraví a pokoj Vám i všem zaměstnancům Vyšší odborné školy potravinářské a Střední průmyslové školy mlékárenské v Kroměříži.